SC - 216W

Thiết bị quản lý âm thanh và điều phối, DSP Systemcontroller.Gồn 2 đầu tín hiệu vào vào, và 6 đầu tín hiệu ra.
1/ Sub
2/ Stereo x 2 LR
3/ Full x2 LR
4/ Center